De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades personals, li informem que les dades personals facilitades a través del formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d´una base de dades que és tractada per TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A amb  domicili al carrer Susqueda nº 12 de Vic (08500 Barcelona) i proveïda de CIF nº A58016817, amb la finalitat d´informar-lo sobre els serveis transport i neteja industrial de vehicles de transport que porta a terme.

 

Se l´informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d´enviaments, lliurant un correu electrònic a l´adreça xxxxxxxxxxxxx i sol.licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament.

Així mateix se l´informa que podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l´oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l´adreça del carrer Susqueda nº 12 de Vic (08500 Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l´adreça xxxxxxxxxxxxx.

TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.

En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través dels formularis de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol.licitada. En conseqüència en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A INFORMA:

1.-Titularitat del tractament:

TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A amb domicili al carrer Susqueda nº 12 del polígon Industrial Les Casasses de Vic (08500 Barcelona) tracta diferents dades de caràcter personal.

Concretament les dades captades a través dels formularis de la web s´inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d´aplicació la present política de privacitat.

Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic, que són les dades requerides per tal de contactar amb TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A. Els usuaris podran afegir opcionalment el seu telèfon de contacte.

2.-Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:

 

 • Oferir informació sobre els serveis de transport i neteja de vehicles que porta a terme  TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A.
 • Resoldre qüestions o dubtes o petició d´informació per part dels usuaris.

 

 

Pel cas que TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s´atorgarà el contracte previst en l´article 28 del Reglament. En l´esmentat contracte es regularà l´ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l´encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

Al omplir els formularis continguts en la web l´interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat.

3.-Mesures de seguretat:

TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal.lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4.-Exercici dels drets:

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d´aquesta circumstància).

 

 • -El dret d´accés. En exercitar el dret d´accés l´interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d´un correu electrònic o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a la societat responsable del tractament al domicili abans indicat del carrer Susqueda nº 12, polígon industrial, de Vic (08500 Barcelona).

 

TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A procedirà a notificar la seva decisió en el termini d´un mes. Si fos en sentit afirmatiu l´interessat podrà accedir a la referida informació en el plaç de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel.lació podran ser exercitats, sempre que l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.

TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA,S.A procedirà a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.

C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d´oposició al tractament de les seves dades, i  mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades (“dret a l’oblit”), quan:

 

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

 

 

Si  TRANSPORTS ROSSEND QUINTANA ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:

 

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Aviso legal

quintana.cat es propiedad de:
Transports Rosendo Quintana S.A
Pol. ind . les Casasses – Carrer Susqueda, 12 / 08500 Vic (BCN)
CIF: A-58016817

La página web http://quintana.cat es explotada publicitariamente por Transports Rosendo Quintana S.A (el propietario)
La información presente en la web no remplaza si no complementa la relación médico-paciente y en caso de duda debe consultar siempre con su médico de referencia.

CONDICIONES DEL SERVICIO

0. El usuario ó visitante de la página web http://quintana.cat tienen la obligación de leer las condiciones de prestación del servicio que se detallan en este texto, de manera que asume estas como validas en la prestación del servicio.

1. Objetivos de la página web http://quintana.cat : La página web es explotada económicamente a través de la publicidad que se publica en sus páginas.

2. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en esta página web:

2.1.- No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo) publicados en http://quintana.cat sin el consentimiento expreso del autor de dicha web. En este caso hablamos de textos, gráficos, código fuente, y cualquier otro contenido que sea servido desde esta página web.

2.2.- En esta página web pueden existir contenidos de terceros. En cualquiera de los casos, y como es intención siempre el respetar los derechos de autor y las leyes del copyright, si hubiera cualquier mínimo problema respecto a cualquier material publicado en esta web, se ruega que se pongan en contacto a través del email: info@quintana.cat y el contenido será retirado (tras ser comprobado) con la máxima celeridad posible, ya que es intención primera el respeto por los derechos de autor y el trabajo ajeno.

2.3.- El autor de esta web no se hace responsable del mal uso que se haga del contenido expuesto en esta página web (http://quintana.cat).

2.4.- La página web http://quintana.cat es financiada y explotada económicamente a través de la publicidad expuesta en la misma, no existiendo ningún otro tipo de explotación económica.

2.5.- En esta página web (http://quintana.cat) no se recoge ningún tipo de información privada del visitante. (ver Política de privacidad). Únicamente se recogen datos, puntualmente, para hacer uso de las llamadas “cookies” para el buen funcionamiento del sistema.

2.6.- El autor de http://quintana.cat no se hace responsable del mal funcionamiento del sistema o servicio prestado en esta página web, aunque siempre se pretende y trabaja para ofrecer el mejor servicio.

2.7.- El autor de la página web http://quintana.cat utiliza la misma como soporte publicitario y no se hace responsable del mal servicio o problemas surgidos por los servicios anunciados, de forma que la publicidad y los servicios posteriores que esta remita son responsabilidad única del anunciante.

2.8.- En esta página web (http://quintana.cat) NO existen contenidos ilegales (pornografía infantil, apología del terrorismo, o cualquier otro tipo de contenido ilegal).